.

Det Net

Det Net

AISE_200Det Net to system uruchomiony przez A.I.S.E. w roku 2013. Podstawę  idei tego systemu stanowi utworzenie ośrodka eksperckiego, który dzięki posiadanemu dostępowi (na zasadzie poufności i anonimowości) do receptur wyrobów i wyników ich testów toksykologicznych, dokonywać będzie oceny toksykologicznej nowych produktów starając się maksymalnie wykorzystać dane toksykologiczne produktów o formułach analogicznych.

Celem systemu jest zapewnienie właściwej klasyfikacji i oznakowania produktu zgodnie z rozporządzeniem CLP. System DetNet zapewnia dostęp producentom i dystrybutorom detergentów oraz środków czystości do wspólnych danych z badań i ekspertyz, ułatwiając tym samym proces dokonywania klasyfikacji z wykorzystaniem zasad pomostowych.

Marki członków stowarzyszenia