.

Misja i cele

Misja i cele

Misja

Misją Stowarzyszenia jest promocja, rozwój oraz ochrona interesów firm branży kosmetycznej i detergentowej w Polsce poprzez tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju przemysłu oraz firm działających w branżach kosmetycznej i detergentowej.

Cele

  • wczesne dostarczanie Członkom informacji niezbędnych do poprawnego wypełnienia obowiązków prawno-administracyjnych
  • rozwijanie stałych kontaktów i wymiany informacji między Członkami a polskimi i europejskimi władzami oraz innymi instytucjami
  • reprezentowanie Członków w relacjach z administracją państwową, mediami oraz wszelkimi istotnymi interesariuszami – w Polsce i Unii Europejskiej
  • przekazywanie wniosków, poglądów i opinii Członków Stowarzyszenia właściwym władzom,
  • eliminowanie nieuzasadnionych ograniczeń napotykanych przez przemysł
  • promowanie wysokich standardów i norm działania w branżach kosmetycznej i detergentowej
  • zapewnienie natychmiastowej reakcji w przypadku sytuacji kryzysowych.

Szczególną wagę przywiązujemy do:

  • udzielania eksperckiego wsparcia naszym Członkom – w oparciu o analizę zgłaszanych przez nich problemów
  • ułatwiania pracownikom firm członkowskich wykonywania ich codziennej pracy zawodowej
  • ochrony Członków przed nieuzasadnionymi niedogodnościami, np. nagłą koniecznością wycofania produktu z obrotu, zmianami oznakowania lub receptury

Marki członków stowarzyszenia