Co Europejski Zielony Ład oznacza dla firm branż kosmetycznej i detergentowej?

Unia Europejska w ostatnim czasie bardzo zintensyfikowała działania na rzecz ochrony środowiska. Wyzwania związane ze środowiskiem i klimatem mają być wykorzystane jako okazja do wspierania wzrostu gospodarczego, a polityka Unii Europejskiej we wszystkich obszarach ma być podporządkowana kwestiom Zielonego Ładu (Green Deal). Opakowanie staje się – także w branżach kosmetycznej i detergentowej – jednym z wiodących elementów strategii zrównoważonego rozwoju. Celem jest ograniczenie ilości odpadów opakowaniowych i zminimalizowanie zużycia surowców poprzez utworzenie zamkniętej pętli procesów, w myśl zasad „Circular Economy”.

Tym zagadnieniom poświęcona była konferencja online „OPAKOWANIA PRZYSZŁOŚCI – ekoprojektowanie w świetle Europejskiego Zielonego Ładu, którą Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego zorganizowało 31 marca 2021 roku.

Asumpt do zorganizowania wydarzenia dał fakt, że spośród blisko 300 inicjatyw legislacyjnych podjętych lub zaplanowanych w okresie 2020-2024 w ramach projektu Green Deal, ponad 80 wpłynie na kształt otoczenia prawnego sektorów kosmetycznego i detergentowego.

Celem Zielonego Ładu jest uczynienie zrównoważonego rozwoju głównym nurtem, w celu uniezależnienia wzrostu UE od wykorzystania zasobów naturalnych – powiedziała Ursula von der Leyen – prezydent Komisji Europejskiej.

Prelegentami Konferencji byli eksperci wywodzący się z wielu ogniw łańcucha wartości:

 • Małgorzata Wadzińska | Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego
 • Krzysztof Baczyński | Prezes Zarządu, ZP EKO PAK
 • Adam Fotek | Ekspert ds. Badań, JS Hamilton Poland S.A.
 • dr inż. Anna Kozera-Szałkowska | Dyrektor Zarządzająca, PlasticsEurope Polska
 • Marta Krawczyk | Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
 • Konrad Nowakowski | Kierownik Zespołu Ekologii Opakowań, Sieć Badawcza Łukasiewicz – IBWCH COBRO
 • Robert Szyman | Dyrektor Generalny, Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych
 • Jakub Tyczkowski | Prezes Zarządu, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

W programie po każdej sesji ujęte zostały panele dyskusyjne, które poprowadziła dr Anna Oborska – dyrektor generalna, wiceprezes PSPKD.

Podczas Konferencji zaprezentowane zostały najistotniejsze zmiany, których branże kosmetyczna i detergentowa mogą spodziewać się w bliskiej przyszłości, a także ich konsekwencje dla przemysłu oraz polskiego systemu gospodarki opakowaniami. Wiążą się one z jednej strony z nowymi kosztami, które będą ponosić producenci (ROP), a z drugiej strony z nową filozofią prowadzenia biznesu. Obszar środowiska będzie wymagał rosnącego zaangażowania z konsekwencjami dla  wielu obszarów działalności przedsiębiorców.

Producenci muszą dążyć do zamknięcia obiegu opakowań w gospodarce tak, aby jako odpady nie trafiały do środowiska, a mogły zostać ponownie wykorzystane jako surowiec. Cel, jakim jest ograniczenie ilości odpadów opakowaniowych i zminimalizowanie zużycia surowców, wiąże się z koniecznością ekoprojektowania opakowań. Tzw. „patrzenie środowiskowe” wymaga z jednej strony minimalizacji masy opakowań przy jednoczesnej ich recyklingowalności i wykorzystania recyklatów. To oznacza, że wzrost kosztów po stronie przedsiębiorców jest nieuchronny.

Wyzwania, jakie niesie gospodarka o obiegu zamkniętym, muszą prowadzić do przyspieszenia prac nad ekoprojektowaniem oraz nad wdrażaniem innowacyjnych technologii recyklingu (w tym recyklingu chemicznego). To po stronie przemysłu. Aby jednak inwestycje w innowacje środowiskowe odniosły sukces, konieczne jest promowanie i wprowadzanie nowych zasobooszczędnych modeli konsumpcji. Ważne też, aby konsumenci otrzymywali jednoznaczne komunikaty na temat znaczenia i zasad zbiórki, aby mogli w niej uczestniczyć w sposób świadomy i odpowiedzialny.

Terminem pojawiającym się często w kolejnych prelekcjach był ślad środowiskowy (environmental footprint) określający wpływ produktu lub przedsiębiorstwa na środowisko. Metodologia śladu środowiskowego została wypracowana, aby zapewnić jednolity standard, pozwalający zmierzyć efektywność środowiskową organizacji i procesu produkcji. Ślad środowiskowy pomaga porównywać podobne produkty w oparciu o ich efektywność środowiskową w łańcuchu wartości. Bada on więc wpływ na środowisko w trakcie całego cyklu życia produktu – od uprawy bądź wydobycia surowca, poprzez jego przetwarzanie, transport i eksploatację, aż po unieszkodliwienie lub recykling.

Jakie zalecenia płyną od ekspertów do przedsiębiorców?

Działania, które warto już podejmować, to przede wszystkim eliminacja problematycznych lub niepotrzebnych opakowań/produktów z tworzyw sztucznych dzięki przeprojektowaniu, innowacjom i nowym modelom dostawy, wprowadzanie zamienników z materiałów, które nie są tworzywami sztucznymi jednorazowego użytku, wprowadzanie nowych typów opakowań/wyrobów w tym podejmowanie współpracy z uczelniami, instytutami, naukowcami aby wdrożyć nowe rozwiązania. Przy projektowaniu opakowań warto zwracać uwagę, by były w 100% wielokrotnego użytku albo nadawały się do recyklingu lub kompostowania. Przyszłością są te rozwiązania, które skutecznie doprowadzają do segregacji odpadów a także wykorzystania surowców wtórnych w produkcji nowych opakowań/wyrobów. Realizacja tych celów jest prostsza, gdy w odpowiedzi na wyzwania wokół plastiku firmy tworzą partnerstwa w łańcuchu wartości. I wreszcie – dla ułatwienia życia konsumentowi – wprowadzanie na produktach oznaczeń dotyczących postępowania z produktem/opakowaniem po zużyciu.

Pamiętajmy: im łatwiejsze do zbiórki i recyklingu opakowania i zgodne z zasadami ecodesignu, tym niższe opłaty za zebranie i przygotowanie do recyklingu odpadów opakowaniowych będą ponosić firmy.

Europejski Zielony Ład, to z jednej strony zaostrzające się wymagania prawne, ale także rosnąca świadomość konsumentów, którzy coraz częściej zwracają uwagę na to, czy towary są produkowane w sposób przyjazny dla środowiska. – mówi dr Anna Oborska – dyrektor generalny, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego (PSPKD) – Na opakowanie warto zatem patrzeć także jako na źródło przewag konkurencyjnych.

Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem licznie zgromadzonych uczestników – zarówno ze strony przedstawicieli firm kosmetycznych i detergentowych, jak i dostawców opakowań. W gronie słuchaczy znaleźli się także liczni przedstawiciele administracji: Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Biura ds. Substancji Chemicznych, UOKiK oraz inspekcji sanitarnych.

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

AKTUALNOŚCI

WIADOMOŚCI BRANŻOWE

Katarzyna Major

Katarzyna Major

– Starszy Specjalista ds. Legislacyjnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendystka Uniwersytetu w Kassel (Niemcy). Ukończyła podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując m.in. w wydawnictwie AGORA S.A. oraz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od 2012 r. pracownik Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

agnieszkasobkowiak

Agnieszka Sobkowiak

– Kierownik Komunikacji & PR, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, podyplomowych studiów Polskiego i Europejskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz London School of Public Relations. Wieloletnia dyrektor ds. PR w Grupie TZMO SA oraz konsultant z zakresu PR. W Polskim Stowarzyszeniu Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego od roku 2015.

Agata Jurek-Iwińska

Agata Jurek-Iwińska

– Specjalista do spraw Technicznych i Legislacyjnych Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków biobójczych, aerozoli i kosmetyków. Absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (specjalność: Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków), związana z obszarem produktów biobójczych i kosmetyków.

Od 2011 r. współpracuje z Wyższą Szkołą Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia poprzez prowadzenie zajęć laboratoryjnych w zakresie z chemii kosmetycznej. W latach 2014 – 2016 – pracownik merytoryczny w Wydziale Rejestracji Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

beata kowalczyk

Beata Kowalczyk

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze kosmetyków i aerozoli. Absolwentka Wydziału Chemii Akademii Podlaskiej, związana przez wiele lat z branżą chemiczną i medyczną. W latach 2009 – 2015 starszy specjalista w Wydziale Chemii i Farmacji, Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki. Członek Korpusu Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej.

W latach 2010 – 2013 członek delegacji polskiej w pracach na forum ONZ nad Konwencją Minamata w sprawie rtęci. Przedstawiciel Polski w Komitecie ds. REACH, Stałym Komitecie ds. kosmetyków oraz Grupie roboczej ds. międzynarodowych aspektów środowiskowych (substancje niebezpieczne).

Katarzyna Żandarska

Katarzyna Żandarska

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków czystości i biocydów. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Odpowiedzialna za prowadzenie Grupy Roboczej ds. Detergentów w Stowarzyszeniu i za współpracę z A.I.S.E.

Zajmuje się regulacjami dotyczącymi chemikaliów oraz ich praktycznymi implikacjami dla przemysłu, prowadzi doradztwo dla firm w tej kwestii. Zaangażowana w prowadzenie dobrowolnych inicjatyw przemysłu detergentowego, projektów paneuropejskich takich jak:

 • Przyjazna Czystość,
 • Charter 2010,
 • Pierz Mądrze. Mniej znaczy więcej!,
 • Trzymaj kapsułki poza zasięgiem dzieci (Keep Caps from Kids)

oraz w projekt Stowarzyszenia realizowany we współpracy z Biurem ds. Substancji Chemicznych – Czysty i Bezpieczny Dom, dotyczący wczesnoszkolnej edukacji dzieci na temat bezpiecznego stosowania środków czystości i zachowań proekologicznych w domu.

anna_oborska

dr inż. n. chem. Anna Oborska

– Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Odpowiedzialna za budowanie strategii i rozwój Stowarzyszenia, które od 1992 roku zrzesza przedsiębiorców branży kosmetycznej i detergentowej, dostawców surowców i dystrybutorów. Członek Zarządu Cosmetics Europe, członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości ( A.I.S.E.). W latach 2013 – 2015 arbiter Komisji Etyki Reklamy, w latach 2015-2017 członek Zarządu Rady Reklamy. Reprezentant Stowarzyszenia w Europejskiej Federacji Aerozolowej (FEA).

Reprezentowała polski przemysł kosmetyczny w Grupie Roboczej ds. Kosmetyków przy Komisji Europejskiej, prezentując stanowiska i uwagi branży. Była ekspertem działających w Komisji Europejskiej grup roboczych ds. Oceny Bezpieczeństwa Kosmetyków i ds. Deklaracji Marketingowych. W roku 2016 ukończyła trzyletni kurs dotyczący oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, organizowany przez niemieckie IKW/DGK. Reprezentuje branżę kosmetyczną i detergentową w relacjach z przedstawicielami administracji rządowej.

W roku 2021 została powołana do pełnienia funkcji przewodniczącej Komitetu Technicznego nr 335 PKN.

Z wykształcenia chemik – kosmetolog. Pracę doktorską dotyczącą transportu przeznaskórkowego składników czynnych zawartych w kosmetykach obroniła w 2003 roku. Wieloletni wykładowca akademicki z zakresu chemii kosmetycznej i farmakognozji. Jest członkiem rad programowych czasopism branżowych, autorką ponad 150 artykułów opublikowanych w kraju i za granicą oraz prelegentem na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.