.

Zaproszenie: warsztaty CLP

Zaproszenie: warsztaty CLP

Przepisy CLP wprowadzają w całej Unii Europejskiej nowy system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów oparty na Globalnie Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów Organizacji Narodów Zjednoczonych (GHS). CLP przyjmuje prawie wszystkie klasy i kategorie zagrożeń obowiązujące w GHS. Wyjątek stanowią niektóre zagrożenia niższej kategorii, takie jak płyny łatwopalne kategorii 4, toksyczność ostra kategorii 5, działanie żrące / drażniące na skórę kategorii 3, toksyczność ostra dla środowiska wodnego kategorii 2 i 3.

Celem warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia WE nr 1272/2008 (CLP). Wiedza zdobyta w trakcie warsztatów ułatwi uczestnikom  dokonywanie klasyfikacji substancji i mieszanin oraz oznakowania zgodnie z rozporządzeniem CLP.

Najistotniejsze zagadnienia, które zostaną omówione:

– Najnowsze zmiany w przepisach rozporządzenia CLP.
– Terminy obowiązywania przepisów przejściowych.
– Kryteria klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin ze względu na zagrożenia zgodnie z CLP.
– Ćwiczenia praktyczne w oparciu o przepisy rozporządzenia CLP.

Serdecznie zapraszamy do udziału w  warsztatach!

Warsztaty CLP – program

Warsztaty CLP – formularz zgłoszeniowy

Marki członków stowarzyszenia