Klasyfikacja aerozoli – nowe podejście KE

Właściwa klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz dla środowiska. Mimo, iż rozporządzenie CLP[1] precyzuje kwestie dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, jednak interpretacja zapisów prawa w zakresie klasyfikacji aerozoli od lat budziła znaczne zastrzeżenia państw członkowskich UE. W związku z licznymi wątpliwościami od roku 2015 trwały rozmowy dotyczące właściwego podejścia do klasyfikacji tych wyrobów zapewniającego bezpieczeństwo ludzi i środowiska na poziomie UE. Dyskusje toczyły się w ramach grupy organów właściwych w zakresie REACH i CLP – CARACAL.

Ostatecznie w listopadzie 2020 r. podczas spotkania CARACAL-37 zatwierdzono, pomimo sprzeciwu branży, dokument Komisji Europejskiej: CA/58/2020 Health & environmental hazard classification of aerosols under CLP.

Dokument KE określa zasady nowego podejścia w zakresie klasyfikacji mieszanin w dozownikach aerozolowych w ramach CLP ze względu na zagrożenia dla zdrowia i środowiska. W wytycznych wskazano, że niezależnie od zastosowanej zasady klasyfikacji, mieszaninę w dozownikach aerozoli należy klasyfikować pod względem skutków zdrowotnych i środowiskowych w następujący sposób, w zależności od przypadku:

  1. Jeśli dodany propelent lub inny gaz nie zostanie uwolniony podczas rozpylania, nie należy go brać pod uwagę przy klasyfikacji aerozoli.
  2. Jeżeli dodany propelent lub inny gaz jest częściowo lub całkowicie uwalniany podczas rozpylania, ale jest oddzielony od innych składników mieszaniny, nie należy go również uwzględniać przy klasyfikacji mieszaniny, z której jest oddzielany.

Zakłada się, że propelent lub inny gaz jest oddzielony od innych składników mieszaniny, jeśli prężność par (20 ° C) wynosi ≥ 10 kPa. Jednak, gdy nie następuje separacja pomimo prężności par (20 ° C) ≥ 10 kPa gazu pędnego lub innego gazu, wówczas ma zastosowanie przypadek c).

  1. Jeśli dodany propelent lub inny gaz jest częściowo lub całkowicie uwalniany podczas rozpylania i nie jest oddzielany od innych składników mieszaniny, to przy klasyfikacji należy uwzględnić uwolnioną część gazu.

Przypadek c) ma zastosowanie domyślnie, jeśli prężność par (20 °C) wynosi <10 kPa.

Nowa interpretacja CARACAL obowiązuje 18 miesięcy po zatwierdzeniu przez CARACAL, czyli od maja 2022 r., celem zapewnienia zharmonizowanego podejścia w UE.

Dokument KE został przygotowany przez służby Komisji odpowiedzialne za rozporządzenie CLP, jednak należy pamiętać, że interpretacja ta nie jest prawnie wiążąca i jedynie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ETS) może wydawać wiążącą interpretację prawa UE.

W opinii branży zmiana podejścia w zakresie klasyfikacji aerozoli wymaga zmiany zapisów rozporządzenia CLP w kontekście art. 6 ust. 1 CLP. Ponieważ tekst prawny CLP, nie został zmieniony w związku z publikacją nowej interpretacji, państwa członkowskie mogą zdecydować o odrzuceniu jej jeśli uznają, że nie jest ona zgodna z zapisami CLP.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

Udostępnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

AKTUALNOŚCI

WIADOMOŚCI BRANŻOWE

Katarzyna Major

Katarzyna Major

– Starszy Specjalista ds. Legislacyjnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendystka Uniwersytetu w Kassel (Niemcy). Ukończyła podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych. Doświadczenia zawodowe zdobywała pracując m.in. w wydawnictwie AGORA S.A. oraz w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od 2012 r. pracownik Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

agnieszkasobkowiak

Agnieszka Sobkowiak

– Kierownik Komunikacji & PR, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, podyplomowych studiów Polskiego i Europejskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz London School of Public Relations. Wieloletnia dyrektor ds. PR w Grupie TZMO SA oraz konsultant z zakresu PR. W Polskim Stowarzyszeniu Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego od roku 2015.

Agata Jurek-Iwińska

Agata Jurek-Iwińska

– Specjalista do spraw Technicznych i Legislacyjnych Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków biobójczych, aerozoli i kosmetyków. Absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (specjalność: Technologia Związków Biologicznie Czynnych i Kosmetyków), związana z obszarem produktów biobójczych i kosmetyków.

Od 2011 r. współpracuje z Wyższą Szkołą Zawodową Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia poprzez prowadzenie zajęć laboratoryjnych w zakresie z chemii kosmetycznej. W latach 2014 – 2016 – pracownik merytoryczny w Wydziale Rejestracji Produktów Biobójczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

beata kowalczyk

Beata Kowalczyk

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze kosmetyków i aerozoli. Absolwentka Wydziału Chemii Akademii Podlaskiej, związana przez wiele lat z branżą chemiczną i medyczną. W latach 2009 – 2015 starszy specjalista w Wydziale Chemii i Farmacji, Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki. Członek Korpusu Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej.

W latach 2010 – 2013 członek delegacji polskiej w pracach na forum ONZ nad Konwencją Minamata w sprawie rtęci. Przedstawiciel Polski w Komitecie ds. REACH, Stałym Komitecie ds. kosmetyków oraz Grupie roboczej ds. międzynarodowych aspektów środowiskowych (substancje niebezpieczne).

Katarzyna Żandarska

Katarzyna Żandarska

– Kierownik do spraw Technicznych i Legislacyjnych, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego w obszarze środków czystości i biocydów. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Odpowiedzialna za prowadzenie Grupy Roboczej ds. Detergentów w Stowarzyszeniu i za współpracę z A.I.S.E.

Zajmuje się regulacjami dotyczącymi chemikaliów oraz ich praktycznymi implikacjami dla przemysłu, prowadzi doradztwo dla firm w tej kwestii. Zaangażowana w prowadzenie dobrowolnych inicjatyw przemysłu detergentowego, projektów paneuropejskich takich jak:

  • Przyjazna Czystość,
  • Charter 2010,
  • Pierz Mądrze. Mniej znaczy więcej!,
  • Trzymaj kapsułki poza zasięgiem dzieci (Keep Caps from Kids)

oraz w projekt Stowarzyszenia realizowany we współpracy z Biurem ds. Substancji Chemicznych – Czysty i Bezpieczny Dom, dotyczący wczesnoszkolnej edukacji dzieci na temat bezpiecznego stosowania środków czystości i zachowań proekologicznych w domu.

anna_oborska

dr inż. n. chem. Anna Oborska

– Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Odpowiedzialna za budowanie strategii i rozwój Stowarzyszenia, które od 1992 roku zrzesza przedsiębiorców branży kosmetycznej i detergentowej, dostawców surowców i dystrybutorów. Członek Zarządu Cosmetics Europe, członek Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości ( A.I.S.E.). W latach 2013 – 2015 arbiter Komisji Etyki Reklamy, w latach 2015-2017 członek Zarządu Rady Reklamy. Reprezentant Stowarzyszenia w Europejskiej Federacji Aerozolowej (FEA).

Reprezentowała polski przemysł kosmetyczny w Grupie Roboczej ds. Kosmetyków przy Komisji Europejskiej, prezentując stanowiska i uwagi branży. Była ekspertem działających w Komisji Europejskiej grup roboczych ds. Oceny Bezpieczeństwa Kosmetyków i ds. Deklaracji Marketingowych. W roku 2016 ukończyła trzyletni kurs dotyczący oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, organizowany przez niemieckie IKW/DGK. Reprezentuje branżę kosmetyczną i detergentową w relacjach z przedstawicielami administracji rządowej.

W roku 2021 została powołana do pełnienia funkcji przewodniczącej Komitetu Technicznego nr 335 PKN.

Z wykształcenia chemik – kosmetolog. Pracę doktorską dotyczącą transportu przeznaskórkowego składników czynnych zawartych w kosmetykach obroniła w 2003 roku. Wieloletni wykładowca akademicki z zakresu chemii kosmetycznej i farmakognozji. Jest członkiem rad programowych czasopism branżowych, autorką ponad 150 artykułów opublikowanych w kraju i za granicą oraz prelegentem na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.