.

DO INFORMACJI: Ustawa o produktach kosmetycznych_opublikowana

DO INFORMACJI: Ustawa o produktach kosmetycznych_opublikowana

Przekazujemy Państwu opublikowaną w Dzienniku Ustaw RP ustawę z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych.

Nowa ustawa uchyla przepisy obowiązującej dotąd ustawy o kosmetykach z dnia 30 marca 2001 r. Określa nowe obowiązki dla przedsiębiorców, wyznacza organy administracji publicznej odpowiedzialne za nadzór nad, a także wprowadzono system kar za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia i ustawy.

Szczególną uwagę pragniemy zwrócić na:

  • nowe definicje m.in.: wytwórca, wytwarzanie produktu kosmetycznego, czy konfekcjonowanie;
  • język dokumentacji produktu kosmetycznego (PIF) – zgodnie z zapisami nowej ustawy, może być sporządzana w języku polskim lub angielskim, z wyjątkiem części B raportu bezpieczeństwa, która musi być sporządzona wyłącznie w języku polskim. Dla firm, które aktualnie posiadają dokumentację w języku angielskim przewidziany jest 9-miesięczny okres przejściowy na dostosowanie PIF do nowych wymagań prawnych;
  • obowiązek zgłoszenia zakładu wytwarzającego produkty kosmetyczne do „wykazu zakładów”wykaz służy monitorowaniu przestrzegania zasad dobrej praktyki produkcji (GMP), która będzie prowadzona przez państwowe powiatowe inspektoraty sanitarne. Dla firm funkcjonujących na rynku przewidziany jest  9-miesięczny okres przejściowy na przedłożenie wniosku o wpis w formie pisemnej lub elektronicznej;
  • System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Stosowaniem Produktów Kosmetycznych – ciężkie działania niepożądane zgłaszane będą do powołanego w tym celu ośrodka administrującego, który zostanie wyłoniony spośród funkcjonujących na rynku jednostek naukowych. Zadaniem ośrodka będzie m.in.: weryfikacja  danych otrzymanych od konsumenta, czy zgłoszenie dotyczy ciężkiego działania niepożądanego, czy też nie;
  • kary za naruszenia – kary będą przyznawane w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009 dotyczącym produktów kosmetycznych, sankcje powinny być: skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Lista kar obejmuje naruszenia zarówno w odniesieniu do przepisów ustawy, jak i unijnego rozporządzenia. Wysokość kar sięga w wielu przypadkach sumy 100 000 zł.          

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK:

USTAWA z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych

 

 

Marki członków stowarzyszenia