.

Detergenty

Detergenty

Rok 2017

Stanowisko Stowarzyszenia ws. mikroplastików, 26092017

Uwagi Stowarzyszenia do projektu zmian ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, 31072017

Stanowisko Stowarzyszenia ws. MIT, 26062017

Stanowisko Stowarzyszenia ws. kapsułek do prania, 15 marca 2017

Rok 2015

Uwagi Stowarzyszenia ws. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu oznakowania miejsc rurociągów oraz pojemników i zbiorników

Rok 2014

Stanowisko Stowarzyszenia ws. ceny za pranie_16072014

Stanowisko Stowarzyszenia ws. klasyfikacji produktów, środków niebezpiecznych, 06032014

Rok 2013

Stanowisko Stowarzyszenia ws. przeglądu funkcjonowania ustawy o towarach paczkowanych, 2013

Stanowisko Stowarzyszenia ws. odpadów opakowaniowych, 19122013

Uwagi do projektu z dnia 18 listopada 2013 ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

Uwagi Stowarzyszenia dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, 05122013

Stanowisko Stowarzyszenia ws. opakowań wielomateriałowych, 11102013

Stanowisko Stowarzyszenia ws. odpadów opakowaniowych po substancjach chemicznych, 11102013

Uwagi Stowarzyszenia ws. prekursorów materiałów wybuchowych, 13092013

Uwagi Stowarzyszenia ws. prekursorów materiałów wybuchowych EN, 13092013

Stanowisko Stowarzyszenia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny_metanol_14032013

Uwagi Stowarzyszenia w sprawie projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 05032013

 

Rok 2012

Stanowisko Stowarzyszenia ws. w sprawie przeglądu funkcjonowania ustawy o towarach paczkowanych, 2012

Stanowisko Stowarzyszenia ws. metod klasyfikacji detergentów, 15022012

Stanowisko Stowarzyszenia ws. interpretacji zapisów rozporządzenie REACH, 08022012

Marki członków stowarzyszenia