.

Statut

Statut

S T A T U T

Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego

Tekst jednolity

5 czerwca 2019

KIM JESTEŚMY I DOKĄD ZMIERZAMY

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego (PSPKD) działa od 1992 roku (do 2015 roku pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości). Jego członkami są krajowi oraz międzynarodowi przedsiębiorcy, działający w branży kosmetycznej i środków czystości.

Jako jedyna organizacja w Polsce, Stowarzyszenie promuje obie branże w oparciu o łączące je podobieństwa, zarówno w relacjach z partnerami na rynku, jak i interesariuszami kształtującymi warunki biznesu.

Stowarzyszenie działa w sposób przejrzysty i odpowiedzialny, z poszanowaniem wartości etycznych i zasad uczciwej konkurencji, w trosce o dobro konsumenta i środowisko naturalne.

W zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju, realizując swoje statutowe cele, Stowarzyszenie promuje postęp naukowy, ekonomiczny i społeczny, przyczyniając się do poprawy warunków zdrowotnych i bytowych społeczeństwa.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego (PSPKD) i w dalszym ciągu statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

§2

Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, a siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

§3

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie i rozmiarach służących realizacji celów Stowarzyszenia.

§4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§5

Stowarzyszenie zajmuje się problematyką związaną z dziedzinami kosmetyków, środków chemii gospodarczej, środków czystości, produktów biobójczych, aerozoli, opakowań produktowych, surowców chemicznych i kosmetycznych oraz innych wyrobów pokrewnych, a w szczególności zagadnieniami związanymi z ich produkcją oraz handlem wewnętrznym i zagranicznym, wyrobami gotowymi, surowcami, opakowaniami, normalizacją, jakością, bezpieczeństwem użytkowania, nadzorem rynkowym, oceną jakości, wymaganiami prawnymi i innymi.

§6

Celami działania Stowarzyszenia są:

 1. Prowadzenie na rzecz ogółu społeczności oraz na rzecz Członków Stowarzyszenia działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 2. Prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 3. Podnoszenie na wyższy poziom bezpieczeństwa użytkowników kosmetyków, perfum, środków czystości, aerozoli i zmniejszanie negatywnego wpływu tych produktów na naturalne środowisko, coraz lepsze zaspokajanie potrzeb społeczeństwa, podnoszenie jakości i komfortu życia, higieny, czystości oraz estetyki.
 4. Reprezentowanie zbiorowych interesów Członków Stowarzyszenia przed organami władzy ustawodawczej i wykonawczej, terenowymi organami rządowej administracji i organami samorządu terytorialnego oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi, a także innymi instytucjami.
 5. Promocja, rozwój oraz ochrona interesów branży kosmetycznej, środków czystości i aerozolowej w Polsce.
 6. Wspieranie badań naukowych, w tym ekonomicznych i marketingowych, a także technicznego rozwoju w dziedzinach określonych w § 5.
 7. Ochrona dobrych praktyk produkcji i handlu wyrobami określonymi w § 5, w tym zasad wolnego rynku, uczciwej konkurencji, solidnej i prawdziwej reklamy.
 8. Ochrona dobrego imienia i interesów Członków, przez wskazywanie nieuczciwej i niesolidnej konkurencji oraz nierzetelnej działalności firm krajowych i zagranicznych.
 9. Wymiana informacji, doświadczeń i idei pomiędzy Członkami Stowarzyszenia oraz wszystkimi zainteresowanymi przedmiotem działalności Stowarzyszenia, rozpowszechnianie informacji naukowo-technicznej i innej.

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Wspieranie oraz inspirowanie studiów, analiz, badań i innych form działalności, których celem jest zapewnienie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości  oraz przedstawianie nowych możliwości i metod w dziedzinie kosmetyków i detergentów.
 2. Inspirowanie działań przemysłu kosmetyków i detergentów na rzecz bezpieczeństwa człowieka i ochrony środowiska.
 3. Inicjowanie i rekomendowanie rozwiązań systemowych korzystnych dla rozwoju i funkcjonowania przedmiotowych dziedzin działania.
 4. Wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w stosunku do organizacji krajowych i zagranicznych, władz państwowych oraz środków przekazu, w sprawach dotyczących aktów prawnych i ich projektów, służących rozwojowi gospodarczemu, rozwojowi przedsiębiorczości, ochrony własności intelektualnej w obszarach działania określonych w § 5.
 5. Współpracę i stowarzyszanie się z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnym charakterze i wymianę informacji z nimi.
 6. Powoływanie i organizowanie grup roboczych i innych zespołów tematycznych, działających na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa Członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§8

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele polscy oraz cudzoziemcy, zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach, którzy działają w dziedzinach określonych w § 5 statutu i którzy pragną wnieść swój wkład w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia oraz dają rękojmię ich realizacji.
 2. Członkami wspierającymi mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej działający w dziedzinach określonych w § 5 statutu (z zastrzeżeniem ust. 2a poniżej) i którzy pragną wnieść swój wkład w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia, dają rękojmię ich realizacji i deklarują regularną pomoc pieniężną w realizacji celów Stowarzyszenia. Każdy członek wspierający jest reprezentowany przez jednego członka zwyczajnego.

2a.  Członkami stowarzyszonymi mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej działający w dziedzinach określonych w § 5 statutu, którzy pragną wnieść swój wkład w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia, dają rękojmię ich realizacji i deklarują regularną pomoc pieniężną w realizacji celów Stowarzyszenia, a których głównym przedmiotem działalności jest (i) handel detaliczny, (ii) produkcja lub obrót surowcami do wytwarzania kosmetyków lub środków czystości, (iii) produkcja lub obrót urządzeniami wykorzystywanymi do badań, analiz i produkcji kosmetyków lub środków czystości.

 1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, które położyły wybitne zasługi w dziedzinach objętych zakresem działania Stowarzyszenia. Godność Członka Honorowego nadaje Ogólne Zgromadzenie.
 2. Członkostwo osób wymienionych w ustępach 1 i 2 uzyskane może być mocą uchwały Zarządu, na podstawie pisemnej deklaracji. Członkostwo osób wymienionych w ust. 2a może być uzyskane na podstawie pisemnej deklaracji, złożonej po skierowaniu do danego podmiotu zaproszenia w drodze uchwały Zarządu.
 3. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo wyborcze czynne i bierne oraz prawo uczestniczenia we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia, jego władzach z głosem stanowiącym oraz zgłaszania wniosków i postulatów.
 4. Członkowie zwyczajni, wspierający i stowarzyszeni mają obowiązek:
 • przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • wniesienia wpisowego i regularnego wpłacania rocznych składek członkowskich do 28 lutego każdego roku za rok bieżący, w wysokości ustalonej przez Ogólne Zgromadzenie. Ogólne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd do określenia składek rocznych.
 1. Każdy Członek zwyczajny dysponuje podczas głosowania w Stowarzyszeniu jednym głosem.
 2. Bez uprzedniej zgody Zarządu członkowie Stowarzyszenia nie są uprawnieni do wykorzystywania nazwy Stowarzyszenia i faktu swojego członkostwa w działaniach podejmowanych we własnym zakresie, a mogących być odbierane jako podejmowane w imieniu bądź w ramach działalności Stowarzyszenia.

§9

 1. Członkostwo ustaje na skutek śmierci (ustania bytu osoby prawnej), wystąpienia lub wykluczenia.
 2. Dobrowolne wystąpienie Członka ze Stowarzyszenia następuje przez pisemne oświadczenie Zarządowi woli wystąpienia.
 3. Wykluczenie Członka ze Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu. Wykluczonymi mogą być Członkowie:
 • uwłaczający swoim postępowaniem godności Członka Stowarzyszenia lub dotkliwie narażający interesy Stowarzyszenia,
 • nieprzestrzegający przepisów statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • zalegający z zapłatą rocznych składek członkowskich , mimo pisemnego upomnienia listem poleconym.
 1. Wykluczony ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu Członek Stowarzyszenia może odwołać się od tej uchwały do Ogólnego Zgromadzenia w ciągu jednego miesiąca od powiadomienia go o wykluczeniu listem poleconym. Ogólne Zgromadzenie może uchwałą zatwierdzić wykluczenie członka lub przywrócić członkostwo. Do czasu podjęcia uchwały Ogólnego Zgromadzenia członkostwo ulega zawieszeniu.
 2. Rezygnacja z członkostwa nie zwalnia z obowiązku uiszczenia składki rocznej za rok, w którym nastąpiła rezygnacja, a w przypadku członkostwa wspierającego i stowarzyszonego także za rok następny, jeśli oświadczenia o rezygnacji dokonano w okresie od 1 listopada do 31 grudnia.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§10

Władzami Stowarzyszenia są: Ogólne Zgromadzenie, Zarząd, Komisja Rewizyjna.

§11

 1. Ogólne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Ogólnym Zgromadzeniu biorą udział Członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym. Członkowie wspierający, stowarzyszeni i honorowi oraz zaproszeni goście biorą udział w Ogólnym Zgromadzeniu z głosem doradczym, chyba że w danym przypadku Ogólne Zgromadzenie postanowi inaczej.
 2. Członkowie zwyczajni mogą uczestniczyć w Ogólnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Jeden pełnomocnik może reprezentować na Ogólnym Zgromadzeniu więcej niż jednego Członka zwyczajnego.
 3. Z zastrzeżeniem § 12 ust. 4, § 17 oraz § 18 niniejszego Statutu uchwały Ogólnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów:
 • w pierwszym terminie – jeżeli reprezentowana jest co najmniej połowa Członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania,
 • w drugim terminie – bez względu na liczbę reprezentowanych Członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania.
 1. W sprawach, w których Statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Ogólnego Zgromadzenia. Do kompetencji Ogólnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 • uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia,
 • uchwalanie rocznego i dłuższych  okresowo  programów  działalności oraz preliminarza dochodów i wydatków na rok obrotowy,
 • zatwierdzanie sprawozdań z rocznej działalności Zarządu Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia i zatwierdzanie bilansu za rok obrotowy,
 • określanie wysokości wpisowego i składek członkowskich lub upoważnienie Zarządu do podjęcia uchwały w tym zakresie,
 • wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnianie składu tych władz,
 • udzielanie absolutorium członkom Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Zarządu, jeżeli Statut przewiduje możliwość odwołania.
 1. Ogólne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. Ogólne Zgromadzenia zwołuje Zarząd, zawiadamiając członków pismem nadanym listem poleconym lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Członkowie Stowarzyszenia wyrażają zgodę na zwołanie Zgromadzenia drogą elektroniczną oraz zobowiązują się wskazać i uaktualniać adres elektroniczny, na jaki mają być przekazane zawiadomienia.
 2. O terminach pierwszym i drugim, miejscu i porządku Zwyczajnego Ogólnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia Członków, a Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie zbiera się raz do roku, w pierwszej połowie roku kalendarzowego i obraduje co najmniej nad następującymi sprawami :
 • zatwierdzenie sprawozdania rocznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
 • udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
 • w razie potrzeby – wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz określenie liczby członków Zarządu
 • zatwierdzenie programu działalności oraz preliminarza dochodów i wydatków Stowarzyszenia na rok bieżący
 1. Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie jest zwoływane w uzasadnionych przypadkach z inicjatywy Zarządu. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej liczby Członków Zwyczajnych, ustalonej według stanu na koniec roku poprzedzającego datę złożenia wniosku. Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia wniosku, a Członkowie powinni być zawiadomieni pismem nadanym listem poleconym lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia obrad. Członkowie Stowarzyszenia wyrażają zgodę na zwołanie Zgromadzenia drogą elektroniczną. Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§12

 1. Zarząd wybierany jest spośród Członków zwyczajnych Stowarzyszenia w składzie od 5 do 9 członków, z zastrzeżeniem ust. 1a poniżej. Przed przystąpieniem do wyborów, liczbę członków Zarządu określa Ogólne Zgromadzenie w granicach wskazanych w zdaniu poprzedzającym. Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego wybierają spośród siebie członkowie Zarządu.
  1a. Zarząd w czasie trwania swojej kadencji może dokooptować do Zarządu Dyrektora Generalnego, a także odwołać go z członkostwa w Zarządzie, niezależnie od liczby członków Zarządu określonej przez Ogólne Zgromadzenie zgodnie z ust. 1 powyżej.
 2. Członkowie Zarządu są wybierani przez Ogólne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji obejmującej trzy pełne lata obrotowe. Jeżeli liczba członków Zarządu zmniejszy się, nie więcej jednak niż o 1/2 liczby członków pochodzących z wyborów, to Zarząd podejmuje uchwałę o uzupełnieniu swojego składu w drodze kooptacji nowych członków na okres do końca kadencji poprzedników. Ogólne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu podejmie uchwałę zatwierdzającą uzupełnienie składu Zarządu, a w przypadku odmowy zatwierdzenia dokooptowanych członków Zarządu, podejmuje uchwałę o ich odwołaniu zwykłą większością głosów i dokonuje wyborów uzupełniających.
 3. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Ogólnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za trzeci pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. Przewodniczący może być wybrany na dwie kolejne kadencje.
 4. Członek Zarządu może być odwołany w czasie trwania kadencji jedynie uchwałą Ogólnego Zgromadzenia przy większości trzech czwartych głosów w trybie §11 ust. 3.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 poniżej, uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniu, zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej trzech Członków. W razie równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego obradom Zarządu.
 6. Uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia nowych członków mogą zapaść także w drodze głosowania za pomocą poczty elektronicznej, zwykłą większością głosów, przy udziale przynajmniej połowy członków Zarządu.
 7. Szczegółowe zasady zwoływania posiedzeń, rejestrowania ich przebiegu oraz głosowania za pomocą poczty elektronicznej określa Regulamin Zarządu.
 8. Przyjęcie lub zmiana Regulaminu Zarządu wymaga uchwały Zarządu podjętej jednomyślnie w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby Członków Zarządu.
 9. Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia od Stowarzyszenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§13

 1. Zarządowi przysługują kompetencje w następującym zakresie:
 • Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami Ogólnego Zgromadzenia;
 • Reprezentowanie Stowarzyszenia w relacjach z innymi osobami i instytucjami, w tym składanie wniosków i dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego, oraz przyjmowanie oświadczeń woli skierowanych do Stowarzyszenia;
 • Dysponowanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia oraz prowadzenie rachunkowości Stowarzyszenia;
 • Ustalanie zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia;
 • Podejmowanie decyzji o rozpoczęciu, zakresie, sposobie prowadzenia i zakończeniu działalności gospodarczej;
 • Przygotowywanie programów działalności Stowarzyszenia oraz preliminarzy dochodów i wydatków;
 • Sporządzanie sprawozdań z rocznej działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy;
 • Przyjmowanie Członków Stowarzyszenia, wykluczanie Członków ze Stowarzyszenia i przyjmowanie oświadczeń woli członków o wystąpieniu ze Stowarzyszenia;
 • Zapraszanie Członków stowarzyszonych Stowarzyszenia;
 • Występowanie z wnioskiem do Ogólnego Zgromadzenia w przedmiocie nadania honorowego członkostwa Stowarzyszenia;
 • Zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Ogólnych Zgromadzeń;
 • Udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Stowarzyszenia;
 • Uchwalanie Regulaminu Zarządu, określającego szczegółowe zasady organizacji pracy Zarządu;
 • Powoływanie i zawieranie umów z Dyrektorem Generalnym Stowarzyszenia;
 • Kooptacja Dyrektora Generalnego do Zarządu oraz odwoływanie go z członkostwa w Zarządzie.
 1. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia, w tym do podpisywania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

§14

 1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem wewnętrznej kontroli Stowarzyszenia, odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
 2. Komisja Rewizyjna wybierana jest spośród Członków zwyczajnych Stowarzyszenia w liczbie trzech osób przez Ogólne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji obejmującej 3 (trzy) pełne lata obrotowe. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 • nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji.
 2. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej dwóch osób. Przy równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 3. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania dorocznych kontroli działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z przepisami prawa. Komisja Rewizyjna ma prawo przeprowadzania również kontroli częściowych i doraźnych.
 4. Komisja Rewizyjna może występować do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 6. Komisja Rewizyjna przedstawia Zwyczajnemu Ogólnemu Zgromadzeniu opinię o rocznej działalności Stowarzyszenia oraz wniosek o udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
 7. W przypadku zmniejszenia się liczby Członków Komisji do czasu uzupełnienia jej składu przez najbliższe Ogólne Zgromadzenie, pozostałym Członkom Komisji przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby Członków pochodzących z wyboru.
 8. Jeżeli liczba członków Komisji Rewizyjnej zmniejszy się o ponad 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów, Ogólne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu dokonuje wyborów uzupełniających na zasadach ogólnych.
 9. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Ogólnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za trzeci pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej. Mandat członka Komisji Rewizyjnej powołanego przed upływem danej kadencji Komisji Rewizyjnej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.

§14a

 1. Obsługę merytoryczną i organizacyjną działalności Stowarzyszenia i jego organów zapewnia Biuro Stowarzyszenia. Pracą Biura kieruje Dyrektor Generalny, działający zgodnie ze Statutem i uchwałami organów Stowarzyszenia.
 2. Dyrektor Generalny podlega bezpośrednio Zarządowi. Zarząd może upoważnić Dyrektora Generalnego do dokonywania niektórych czynności należących do kompetencji Zarządu. Dyrektor Generalny może reprezentować Zarząd na mocy odpowiedniego pełnomocnictwa.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§15

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Na fundusze Stowarzyszenia składają się: wpisowe i składki Członków, subwencje, darowizny i zapisy, wpływy z działalności statutowej, dochody z praw majątkowych, dochody z posiadanych środków pieniężnych oraz dochody z działalności gospodarczej.
 2. Stowarzyszenie finansuje swoją działalność na podstawie preliminarza dochodów i wydatków, uchwalonego przez Ogólne Zgromadzenie.
 3. Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd.
 4. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
 5. Niedozwolone są następujące czynności:
 • udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 • zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§16

 1. Stowarzyszenie może w celu pozyskiwania środków na realizację swoich celów statutowych prowadzić, samodzielnie, bądź we współpracy z innymi podmiotami następującą działalność gospodarczą:
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).
 1. Dochody Stowarzyszenia pochodzące z działalności gospodarczej są w całości przeznaczane na realizację celów statutowych. Dochody, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.
 2. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd.
 3. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie.
 4. Stowarzyszenie może kierować do swoich członków w formie elektronicznej noty statutowe i faktury.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§17

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Ogólne Zgromadzenie większością dwóch trzecich głosów:

 • w pierwszym terminie – jeżeli reprezentowana jest co najmniej połowa Członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania,
 • w drugim terminie – bez względu na liczbę reprezentowanych Członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania.

§18

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Ogólne Zgromadzenie większością dwóch trzecich głosów.
 2. W razie podjęcia przez Ogólne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Ogólne Zgromadzenie podejmuje jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną.

 

Załącznik:

STATUT STOWARZYSZENIA 2019

Marki członków stowarzyszenia